OC zawodowe pośrednika kredytu hipotecznego

Każda osoba chcąca zawodowo prowadzić usługi w zakresie pośrednictwa kredytowego z obsługą kredytu hipotecznego musi uzyskać stosowne zezwolenie. Wydaje go Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz dokonuje on wpisu do Rejestru Pośredników Kredytowych. Data wpisu do rejestru do data rozpoczęcia działalności jako pośrednik kredytu hipotecznego. I od tego dnia musi posiadać także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Usługi dotyczące pośrednictwa kredytu hipotecznego mogą być wykonywane w Polsce tylko przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów. I tylko te osoby mogą oferować lub zawierać z klientami umowy o kredyt hipoteczny, lub zajmować się obsługą już zawartych umów.

Nie potrzebują zezwolenia UKNF osoby, które chcą pracować jako:

  • agent w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego – wtedy wystarczy wniosek o wpis do rejestru pośredników kredytowych, który w imieniu tej osoby składa pośrednik kredytu hipotecznego;
  • powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – jeśli osoba działa w imieniu tylko jednego kredytodawcy (np. banku) i posiada wpis do rejestru pośredników kredytowych.

Pośrednik finansowy – kredytu hipotecznego wszystko klientowi wyjaśni, wytłumaczy i rzetelnie podpowie najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu kredyt hipoteczny zostanie przyznany przez bank na korzystnych warunkach finansowych. Pośrednik finansowy pełni więc bardzo poważną funkcję, a zadania, które wykonuje są inne, zależnie od etapu, na którym wniosek o kredyt hipoteczny się znajduje. W zależności od tego pośrednik będzie odgrywał rolę doradcy, informatora, reprezentanta lub negocjatora. To, które zadanie w danym momencie spadnie na pośrednika zależy też w dużej mierze od samego klienta. Im bardziej jest on samodzielny i zorientowany w temacie, tym mniej będzie od pośrednika wymagał, zlecając mu wyłącznie te zadania, których rzeczywiście sam nie może lub nie chce wykonać. Natomiast, mniej zorientowany i mniej samodzielny klient będzie raczej kładł nacisk na wsparcie ze strony pośrednika czyniąc go w pewnym stopniu odpowiedzialnym za podejmowane decyzje. Bo to on szuka i porównuje oferty dla klienta w kilku różnych bankach. To on uzgadnia np. warunki spłaty, wymagane zabezpieczenia i koszty zaciągnięcia takiego kredytu. Oczywiście, dla każdego klienta przygotowywana jest indywidualna oferta. Dalej pośrednik pomaga w przygotowaniu wniosku o kredyt hipoteczny oraz uczestniczy w całym procesie “zaciągania” tego kredytu. Podsumowując: współpraca z pośrednikiem kredytu hipotecznego jest dla klienta bardzo dużym wsparciem i ogromnym ułatwieniem. Jest to rozwiązanie, które skraca czas oczekiwania na kredyt, skraca procedurę, a jednocześnie pozwala wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.

Doradca finansowy, czy doradca kredytowy to zawód, który w odróżnieniu od doradcy kredytu hipotecznego nie wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. Często – ale nie zawsze – doradca finansowy posiada takie uprawnienia lub korzysta z usługi doradcy kredytu hipotecznego w konkretnych sytuacjach. Wykonywanie usługi pośrednictwa przy kredycie hipotecznym to często skomplikowana sprawa wymagająca kwalifikacji, doświadczenia oraz znajomości wielu dziedzin np. prawa, finansów, bankowości czy rachunkowości. Przygotowując ofertę, dokumenty kredytowe, negocjując warunki kredytu i jego zabezpieczenia można popełnić błędy, które mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego. Dlatego ustawodawca wprowadził obowiązek posiadania przez takiego pośrednika zawodowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. . poz. 819 art. 55.) ” Art. 55. 1. Pośrednik kredytu hipotecznego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowę gwarancji bankowej, lub ubezpieczeniowej na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności.”

Obecnie obowiązuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1403). Zgodnie z rozporządzeniem MF ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Obejmuje ona także szkody wyrządzone przez agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego w związku z wykonywaniem działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie OC pośrednika nie obejmuje szkód:

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub agent danego pośrednika kredytu hipotecznego pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego po wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przed wykreśleniem z rejestru pośredników kredytowych;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC pośrednika kredytu hipotecznego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 460 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 750 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Kwoty, w złotych polskich są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. Są to więc już sumy wysokie.

Ubezpieczenie takie można zawrzeć za pośrednictwem OFWCA Alwis&Secura w kilku zakładach ubezpieczeniowych, dla których Alwis akwiruje ubezpieczenia na podstawie umowy agencyjnej.

Reasumując: przedstawione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane jest do przedsiębiorców i osób prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego posiadających zezwolenie KNF i wpis do rejestru pośredników kredytowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *