Czy w okresie epidemii obowiązują wszystkie przepisy w branży ubezpieczeniowej?

W związku z koronawirusem mam szereg bardziej szczegółowych pytań dotyczących zagadnień rynku ubezpieczeń i dystrybucji. Pyta mnie nasz pracownik z jednego z oddziałów:

Czy w związku z koronawirusem zmienione zostały przepisy np. dotyczące rejestracji OFWCA itd.

Wszyscy uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – zgodnie z przepisami prawa – obowiązane są dochować wszystkich terminów, jakie z nich wynikają i dotyczą działalności ubezpieczeniowej. W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa (COVID-19) dotrzymanie niektórych z nich może być utrudnione w szczególności przez ZU tych, które dotyczą np. szerokiej sprawozdawczości. Ale nie tylko, bo na przykład, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń zakład ubezpieczeń oraz dystrybutor (agent) powinni zgłosić zmiany danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. I o to pyta nasz pracownik. Ubezpieczyciel i agent są zobowiązani także do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w odpowiednich terminach zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. A nie zawsze jest to praktycznie możliwe. Takich przykładów można by dać więcej.

Dlatego ustawodawca dokonał zmiany i w Ustawie o zwalczaniu COVID-19 (art.15 zzg) dał możliwość Ministrowi Finansów zmienienia również przepisów o wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniach i dystrybucji ubezpieczeń. Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Przedłużone terminy na wykonywanie niektórych obowiązków ubezpieczycieli w związku z epidemią) wprowadziło zmiany dotyczące terminów i zakresu przekazywanych i ujawnianych danych przez zakłady ubezpieczeń. Ale nie dokonano żadnych zmian w zakresie rejestracji OFWCA, załatwiania reklamacji itd. Czyli nadal te terminy i zadania obowiązują. I jest to możliwe na krótki okres. Ale jaki widać epidemia przedłuży się znacznie w czasie i w tym okresie muszą być możliwości realnego załatwiania tych spraw, takich jak wspomniane już terminy rozpatrywania reklamacji czy wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

Od ZU oraz dystrybutorów płyną wnioski i postulaty, aby na ten okres wprowadzić ułatwienia w szkoleniu agentów/OFWCA, ich rejestracji w RAU/UKNF. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uwzględnił te postulaty i wystąpił już do organów państwa (MF) z wnioskiem o wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych, które mają szanse na zmieszczenie się w kolejnej (trzeciej) edycji “Tarczy Antykryzysowej”. Postulaty dotyczą między innymi: możliwości zdawania egzaminów w formie online, zgłaszania wniosków o rejestrację OFWCA na podstawie skanów dokumentów, przedłużenia terminów załatwiania reklamacji przy skomplikowanych sprawach i trudnościach w ustaleniu ich rozwiązania itd.

Na razie – do czasu zmiany przepisów – musimy działać tak jak do tej pory. Już teraz posługujemy się pocztą elektroniczną w załatwianiu tych spraw. Będziemy wychodzić naprzeciw wszelkim problemom i pomagać. Może to nam trochu wydłużyć czas załatwiania spraw, ale nabór nowych OFWCA, zwłaszcza kiedy będą już możliwości kontaktów pomiędzy osobami, musi stanowić dla nas ważne zadanie. Tym bardziej że należy liczyć się ze sporym zainteresowaniem współpracą ze strony pojedynczych agentów. I nie jest to tylko moje zdanie.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *