OC zawodowe dla gabinetu kosmetycznego

Pisze się do mnie nasz współpracownik z Krakowa i opisuje sprawę: ” Dwie panie otworzyły mały gabinet kosmetyczny na obrzeżach miasta bo tam takie usługi są jeszcze rzadkie i łatwiej o klienta. Z otrzymanej dotacji zakupiły niezbędny – niestety bardzo drogi – sprzęt oraz wyposażenie. I biznes ruszył nawet dobrze. Zapomniały jednak o ubezpieczeniu. Po okresie gdzieś pół roku w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu laserowej depilacji ciała (prawdopodobnie nieprawidłowe ustawienie mocy lasera do danej skóry) Klienta doznała poparzeń ciała. I zażądała zwrotu kosztów leczenia i zadośćuczynienia, co wyceniła na 15 000 złotych. Adwokaci obu stron uzgodnili tę kwotę ostatecznie na 8 tysięcy, którą musiały pokryć z własnej kieszeni Panie kosmetyczki, bo nie posiadały ubezpieczenia. Teraz zwróciły się o zaproponowanie im ubezpieczenia.”

Każdy nawet najlepszy specjalista (fryzjer, masażysta, kosmetyczka, fizjoterapeuta) może popełnić błąd podczas wykonywania określonej usługi. Oczywiście nie każdy z nich popełnia błędy, a wielu z nich udaje się szczęśliwie funkcjonować bez szkód przez długie lata prowadzenia takiego biznesu. Ale dziś każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca musi brać pod uwagę co by było, gdyby zaistniała szkoda i przewidywać określone ryzyka oraz koszty, jakie musiałby w związku z tym ponieść. A praktyka pokazuje, że są one często bardzo wysokie wynoszące po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Trzeba bowiem pamiętać, że kosmetyczka, fryzjerka i wykonujące podobne zawody; jak każdy usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do klienta. Oczywiście inaczej sprawa odpowiedzialności wygląda, jeśli jesteś właścicielką lub współwłaścicielką salonu kosmetycznego, a inaczej jeśli jesteś osobą tylko w nim zatrudnioną lub wykonującą zawód dorywczo np. na umowę zlecenia, lub prywatnie świadcząc takie usługi. W tej informacji chciałbym skoncentrować się na pierwszej grupie, bo tego dotyczy pytanie. W związku z tym chciałbym skupić się na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przy prowadzeniu biznesu związanego z usługami kosmetycznymi w gabinetach kosmetycznych.

Na wstępie – tytułem przypomnienia – kilka uwag ogólnych. Odpowiedzialność cywilna to odpowiedzialność ponoszona w związku z wyrządzeniem szkody. Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego możemy podzielić ją na odpowiedzialność deliktową i kontraktową. Deliktowa, czyli wynikająca z czynu niedozwolonego i kontraktowa, czyli odpowiedzialność wynikająca z umowy (odsyłam odpowiednio do art. 415 i nast. K.C. oraz art. 471 i nast. K.C.) Odpowiedzialność kontraktowa związana jest z niewykonaniem lub nienależytym wykonania zobowiązania, którego rezultatem jest właśnie powstanie szkody. Odpowiedzialność deliktowa wynika natomiast z art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Niezbędnymi przesłankami odpowiedzialności deliktowej są zatem: powstanie szkody, popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego, związek przyczynowy między szkodą a czynem zabronionym i wina sprawcy.

Rozjaśniając dalej te zagadnienia, zacznę od często najbardziej “niezrozumiałego” sformułowania „czyn niedozwolony (bezprawny) i wyjaśnię, że jest to działanie niezgodne z regułami wynikającymi z prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, a także zasadami wykonywania zawodu. Nie musi to być przestępstwo czy wykroczenie, chociaż często może! Zakres odpowiedzialności cywilnej jest zatem dużo szerszy. Drugim elementem jest wykazanie związku przyczynowo skutkowego, czyli szkoda musi wiązać się w tym przypadku z wykonywanym zabiegiem. Bardzo ważne jest też ustalenie związku pomiędzy konkretnym czynem a szkodą, czyli trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy zaistniała szkoda jest następstwem tego czynu? Oznacza to w praktyce, że działania, które w sposób nietypowy, niemożliwy do przewidzenia wystąpiły przy wykonywaniu zabiegu (zdarzenia losowe, awaria sprzętu itd.), nie rodzą odpowiedzialności deliktowej osoby wykonującej zabieg.

Jeśli wydarzy się jednak szkoda, klient może domagać się odszkodowania, które ma na celu przywrócenie zdrowia, majątku danej osoby do stanu poprzedniego. Oznacza to, że może chodzić o pokrycie kosztów leczenia i innych zabiegów, które przywracają stan poprzedni albo dostosowanie dalszego życia poszkodowanego w razie nie możliwości naprawienia szkody! Ilość możliwych zdarzeń jest bardzo szeroka – w ramach zabiegu kosmetycznego można wyrządzić krzywdę klientce, można uszkodzić jej majątek np. oblewając farbą do włosów jej torebkę odzież itd. Nie można wykluczyć także innych zdarzeń np. zakażenia gronkowcem lub innym wirusem klienta, co w zabiegach kosmetycznych wcale nie jest rzadkim przypadkiem.

Dlatego ubezpieczenie OC prowadzonej działalności w gabinecie kosmetycznym, OC zawodowej kosmetyczki jest absolutnie konieczne. Wszyscy pamiętamy, że mechanizm działania ubezpieczenia każdej odpowiedzialności cywilnej polega na tym, że w sytuacji, gdy roszczenie klienta jest zasadne, ciężar ekonomiczny w postaci wypłaty odszkodowania czy też zadośćuczynienia poniesie Ubezpieczyciel, czyli zakład ubezpieczeniowy.

Dlatego podczas rozpoznania potrzeb Klienta – prowadzącego gabinet kosmetyczny – na te problemy należy zawsze zwrócić mu uwagę. I zaproponować ubezpieczenie w jednym z ZU, z którym Alwis&Secura posiada zawartą umowę agencyjną. Takie ubezpieczenia możemy zaproponować w kilku ZU.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia gabinetu kosmetycznego?

 • Wybór , odpowiednie wskazanie i zapisanie we wniosku i polisie właściwego PKD działalności. Ubezpieczenie obejmuje tylko działalność, która według PKD została wskazana w dokumentacji ubezpieczenia. Czasami może być też prowadzona inna działalność.
 • Ustalenie zakresu odpowiedzialności. Zakres powinien uwzględniać odpowiedzialność cywilną w związku z wyrządzoną szkodą przy wykonywaniu wszystkich zabiegów danego Gabinetu Kosmetycznego. To ważne, bo niektóre ZU wyłączają niektóre zabiegi lub wprowadzają za dodatkową zapłatą.
 • Ustalenie właściwej sumy gwarancyjnej, czyli górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia. To bardzo ważne i na tym elemencie nie warto oszczędzać, pomimo że od tego zależy ostateczna wysokość skladki za ubezpieczenie. Nie wolno patrzeć na ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej przez pryzmat szkody zwykłej, małej np.zniszczonego ubrania klienta. Trzeba brać pod uwagę najbardziej skrajne szkody, kosztowne szkody. Ustalać sumę ubezpieczenia w wysokości maksymalnej szkody, jaka może zaistnieć. Uważam, że SU 150 000 – 200 000 PLN to rozsądna suma ubezpieczenia.
 • Obowiązkowo włączyć do ubezpieczenia Klauzulę odnosząca się do przenoszenia chorób zakaźnych, spowodowanych przez HIV oraz wirusy hepatotropowe powodujące WZW. Wykonywane zabiegi kosmetyczne rodzą większe ryzyka związane z chorobami zakaźnymi, warto zabezpieczyć się i na taką ewentualność.
 • Jeśli w gabinecie zatrudnieni są pracownicy, często praktykanci, to konieczne będzie objęcie ich ochroną w ramach klauzuli OC pracodawcy, bo jeśli wydarzy im się coś w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, może to wiązać się dla pracodawcy z określonymi konsekwencjami finansowymi.
 • Jeśli to możliwe wykluczyć należy w ubezpieczeniu udział własny.
 • Sprawdzić, czy można ubezpieczyć dodatkowo np. lekarza współpracującego z gabinetem co jest już normalną praktyką, lub usługi podologiczne, jeśli takie są prowadzone (niektóre ZU mają odrębne ubezpieczenie OC podologa).
 • Zawsze należy zapoznać się z OWU, co obejmuje ubezpieczenie, a czego nie obejmuje, jakie są wyłączenia oraz np. szczególne wymagania związane z zabezpieczeniami, dokumentacją, certyfikatami, kwalifikacjami kadry itd.

Pamiętaj. Prowadząc rozmowę z klientem zaproponuj mu kompleksowe ubezpieczenie gabinetu kosmetycznego:

 • Ubezpieczenie majątku (sprzętu, wyposażenia) od zdarzeń losowych, kradzieży, sprzętu elektronicznego (grupa sprzęt medyczny) NNW pracowników – dobrany pakiet.
 • Ubezpieczenie OC gabinetu w tym zawodowego związanego ze świadczeniem usług kosmetycznych (szczegóły wyżej).
 • Rozszerzenie OC o klauzule: np. pracodawcy, najemcy nieruchomości i ruchomości (przy leasingu), fizjoterapeuty – jeśli prowadzone są takie usługi, szkody spowodowane przez podwykonawców itd. wg. faktycznych potrzeb.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.

Zaprezentowane powyżej informacje to tylko małe fragmenty tej problematyki. Szczegółowych informacji należy szukać w OWU oraz zasięgać porady, pytać naszych pośredników – Alwis&Secura – którzy zawsze udzielą merytorycznej profesjonalnej pomocy.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *