WAŻNE: Sprawozdanie agenta do Rzecznika Finansowego

Sprawozdanie agenta do Rzecznika Finansowego

Informacja dla OFWCA, które są także agentami, czyli zgodnie z ustawą o doradztwie ubezpieczeniowym “podmiotem rynku finansowego”.

Mają one obowiązek prawny złożenia sprawozdania do Rzecznika Finansowego z postępowań reklamacyjnych i sądowych w terminie do 15 lutego 2019 r. Sprawozdanie takie należy złożyć tylko w formie elektronicznej na formularzu zamieszczonym na stronie www Rzecznika. Obowiązek ten wynika z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 tej ustawy, obowiązek złożenia sprawozdania ma: “…agent ubezpieczeniowy i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej…”. Dlatego warto przeanalizować swoją dotychczasową współpracę z różnymi podmiotami w okresie wcześniejszym. Ponieważ nie jest ważne czy agent teraz współpracuje, tylko czy w rejestrze RAU/KNF nie figuruje. Bardzo często zdarza się, że od kilku lat nie współpracuje z danym ZU, ale w według rejestru jest agentem, bo nie został wykreślony z bazy agentów. Ostatni znany mi przypadek to 10 lat temu zaprzestano współpracy (w ogóle nie podjął współpracy po egzaminie, ale był zarejestrowany), ale nadal w ZU figuruje jako agent.

Oczywiście Alwis&Secura takie sprawozdanie też już złożył. Jest jeszcze kilka dni na złożenie tego sprawozdania.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy