IDD – czego nie wolno robić OFWCA?

Na spotkaniu w sprawie wdrożenia IDD w Tarnowie, jeden z uczestników stwierdził – pół żartem pół serio – podczas rozmowy: “mówicie nam tylko to, co mamy robić więc powiedźcie jeszcze czego nie wolno nam robić?” . Po zastanowieniu się stwierdziłem, że to nie jest wcale złe pytanie. I warto przypomnieć czego nie wolno robić OFWCA w Alwis&Secura.

A więc czego nie wolno? Z reguły, osobie fizycznej wykonującej czynności agencyjne nie wolno robić niczego co będzie naruszeniem: obowiązującego prawa, procedur ZU, umowy o wykonywanie czynności agencyjnych i procedur Alwis&Secura. Z zasady to proste, ale konkretnie to nie zawsze o tym pamiętamy. A więc poniżej wymieniem kilkanaście praktycznych przykładów, czego nie wolno robić OFWCA, z zastrzeżeniem, że nie jest to katalog wyczerpujący wszystkie przypadki.

Więc przykładowo, czego nie wolno?

 • Dokonywania żadnych zmian w OWU, ustandaryzowanej Karcie Produktu oraz innych dokumentach i drukach dotyczących produktów ubezpieczeniowych otrzymywanych z poszczególnych ZU. OFWCA ma stosować tylko obowiązujące druki i formularze otrzymane z ZU lub Alwis&Secura.
 • Udzielania ubezpieczającym zniżek w wysokości składek należnych wynikających z wyliczenia, oprócz tych, które zostały przewidziane w taryfach i procedurach oraz do zastosowania, których OFWCA została upoważniona.
 • Zmieniania świadomie danych faktycznych dotyczących ubezpieczenia a mających wpływ na wysokość składki lub wielkość ryzyka ubezpieczeniowego: np. ukrywanie faktu leasingu pojazdu, zmienianie wieku ubezpieczających, zmiany w nr VIN pojazdu, sposobu użytkowania pojazdu, ładowności pojazdu itd.
 • Zawierania umów ubezpieczenia w imieniu klienta.
 • Zawierania umów ubezpieczenia, w których sama OFWCA jest drugą stroną tego ubezpieczenia. Dotyczy to także przypadków, kiedy stroną takiego ubezpieczenia są najbliżsi członkowie rodziny. Wtedy ubezpieczenie powinien zawrzeć pracownik ZU lub inna OFWCA ze struktury nadrzędnej, niezwiązana rodzinnie. Umowy takiego rodzaju są z mocy prawa nieważne i nie rodzą skutków prawnych.
 • Składania ubezpieczonym lub uprawnionym do odszkodowania oświadczeń, związanych z akceptacją (obietnicami) lub odmową zgłaszanych roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.
 • Podpisywania za ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia do odszkodowania; zgłoszenia szkody lub akceptacji wysokości i zasad likwidacji szkody. Można natomiast pomagać klientowi, jeśli wchodzi to w zakres serwisowania i administrowania ubezpieczeniami i jest to bezpłatne – w ramach otrzymanej prowizji ubezpieczeniowej.
 • Współpracować z kancelariami odszkodowawczymi i windykacyjnymi w zakresie ZU, które prowadzi Alwis&Secura. Jeśli OFWCA prowadzi taką lub podobną działalność to wyłącznie na własny rachunek i odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie może to stwarzać żadnego skojarzenia z czynnościami wykonywanymi jako OFWCA w Alwis&Secura.
 • Zaciągać żadnych zobowiązań w imieniu Alwis&Secura lub ZU, które reprezentuje, poza tymi które określone są w umowie o wykonywanie czynności agencyjnych i upoważnieniach.
 • Przyjmowania od klientów żadnych honorariów, dodatkowych opłat lub innych form wynagrodzenia i prezentów związanych z ubezpieczeniami i ich obsługą.
  Przekazywania osobom nieuprawnionym żadnych druków ścisłego zarachowania (polis, hologramów, certyfikatów) oraz materiałów i informacji poufnych, przeznaczonych tylko dla określonego grona osób.
 • Naruszać zasady zachowania tajemnicy wszystkich danych pozyskanych w związku z zawieranymi ubezpieczeniami (ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych) zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz tajemnicy danych osobowych, oraz obowiązujących procedur i zasad z tym związanych.
 • Dopuszczać do zawierania ubezpieczeń oraz danych osobowych osób nieposiadających wymaganych prawem uprawnień, oraz upoważnienia Zarządu Alwis&Secura.
 • Podejmować współpracy z innymi podmiotami bez powiadomienia Alwis&Secura, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o wykonywanie czynności agencyjnych. Nie oznacza to wymogu wyłączności pracy na rzecz Alwisa.
 • Udostępniania osobom nie uprawnionym, także współpracownikom, nadanych mu przez poszczególne ZU i Alwisa osobistych haseł dostępu i loginów do systemów informatycznych i baz danych.
 • Przekazywać, odstępować, odsprzedawać itp. baz danych, danych klientów, bez wyraźnej pisemnej zgody Zarządu Alwis&Secura. Dane te nie stanowią własności OFWCA i zgodnie z obowiązującym prawem OFWCA nie może nimi dobrowolnie dysponować.
 • Przekraczać uprawnień zawartych w upoważnieniach Zarządu i pełnomocnictwach ZU w zakresie wysokości SU i SG oraz zasad szczególnych dla poszczególnych ubezpieczeń. W przypadku ich przekroczenia lub naruszenia należy postępować zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o wykonywanie czynności agencyjnych.
 • Przyjmowania od ubezpieczających składek za ubezpieczenia, jeśli na polisach zaznaczono jako sposób zapłaty: przelew.
 • Zatrzymywać i nie rozliczać w określonych terminach składek zainkasowanych za zawarte ubezpieczenia.
 • Dokonywania klientom zwrotu składki, w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, skróceniem czasu ochrony lub sprzedażą np. pojazdu. OFWCA ma obowiązek poinformowania klienta o obowiązującej procedurze zwrotu składki (w danym ZU) oraz np. przyjęcia od klienta wniosku o zwrot składki i natychmiastowego przesłania go do danego ZU.
 • Podważać dobrego imienia Alwis&Secura i ZU, z którymi współpracuje, poprzez podejmowania działań nieetycznych kolidujących z kodeksem dobrych obyczajów w biznesie.

Jak z powyższego widać jest wiele spraw określonych przepisami prawa, umowami i procedurami, których OFWCA nie wolno robić. Natomiast podkreślam raz jeszcze, że nie jest to katalog ostateczny. Jest jeszcze wiele obowiązków i zakazów, które powszechnie lub tylko określone grupy ludzi obowiązują. I należy ich przestrzegać.

Natomiast zachęcam każdą naszą OFWCA, aby przeczytała to, co napisałem i zastanowiła się punkt po punkcie czy o tym pamięta w codziennej działalności. Wyjdzie to na korzyść dla nas wszystkich.

 

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *