IDD – termin wejścia w życie

Czy nastąpi przesunięcie terminu wejścia w życie IDD, czyli ustawy o dystrybucji ubezpieczeń?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawa ma obowiązywać od 23 lutego 2018 roku.  Wiemy, że 16 października br. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego zgłosiła wniosek  do Komisji Europejskiej o przesunięcie terminu wdrożenia IDD na 1 października 2018 roku. Ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

15 grudnia br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Teraz czeka ona na podpisanie przez Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Wprowadzone drobne poprawki (5) są o charakterze redakcyjnym lub globalnym dot. rynków finansowych. Nie ma nowych zmian dotyczących bezpośrednio dystrybucji ubezpieczeń przez agentów i OFWCA. Stanowisko Polski w sprawie terminu wdrożenia przepisów IDD jest proste. Jesteśmy przygotowani prawnie do wdrożenia IDD w terminie. Jak wdrożymy je od lutego, to będziemy mieli więcej czasu na praktyczne wdrożenie przepisów w życie tak, aby np. na październik być już w pełni gotowym.

Przypomnę jeszcze, że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD (Insurance Distribution Directive). Przepisy te zaostrzają wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń, zawierają  rozwiązania zwiększające i ujednolicające  ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń zastąpi dotychczasowa ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Krótkie przypomnienie o IDD i ustawie o dystrybucji ubezpieczeń:

  • Zwiększają się obowiązki informacyjne przy zawieraniu ubezpieczeń – o produkcie i dystrybutorze. Chodzi o wszystkie informacje, które pozwolą Klientowi na podjęcie świadomej decyzji o wyborze ubezpieczenia. Wchodzi wyraźny obowiązek rozdzielania informacji reklamowych i marketingowych od informacji o produkcie i pośredniku.
  • Obowiązek zaoferowania ubezpieczenia w oparciu o pełne rozpoznanie potrzeb klienta.
  • Zobowiązuje się pośredników (dystrybutorów) do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania przy zawarciu ubezpieczeń, zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem Ubezpieczającego – Klienta.
  • Klient musi być powiadomiony o charakterze wynagrodzenia agenta bez podawania kwoty lub wskaźnika procentowego (np. prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej).
  • Znacznie zwiększone obowiązki informacyjne przy ubezpieczeniach życiowych o charakterze inwestycyjnym.
  • Zachowano podział pośredników ubezpieczeniowych na agentów i brokerów z  zastrzeżeniem łączenia obu tych funkcji.
  • Agent będzie rozpatrywał reklamacje na na swoją działalność i informował Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy będzie mógł rozpatrywać skargi i  bezpośrednio kontrolować Agenta.
  • Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, prowadzenie działalności agencyjnej z naruszeniem wymogów określonych w ustawie, wykonywanie czynności agencyjnych bez upoważnienia, przewidziano w ustawie sankcje karne.

Alwis&Secura jest przygotowana do wdrożenia przepisów nowej ustawy i zapewni pełną pomoc dla wszystkich swoich OFWCA.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *